Szkoła kosmetyczna i Liceum dla dorosłych

Aktualności

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail


W zkładce  plany lekcji aktualizacje z:
 • 19 czerwca dla SK A.61

MATURA w  2017

Szanowni Absolwenci z lat ubiegłych 7 lutego mija termin składania deklaracji maturalnych

zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (ze zmianami):

 1. Egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego, zarówno w części ustnej, jak i pisemnej, jest odpłatny dla:
 • absolwentów, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub tego samego przedmiotu dodatkowego;
 • absolwentów, którzy przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku lub w poprzednich latach zgłaszali w deklaracji, ale nie przystąpili do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.

Opłatę za egzamin maturalny w wysokości 50 złotych wnosi się w terminie od 1 stycznia 2017 r. do 7 lutego 2017 r., w którym absolwent zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego, na rachunek bankowy wskazany przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku:

Nr rachunku: 94 1010 1140 0170 7922 3100 0000

Dowód wniesienia opłaty, którym jest załącznik 26a: Informacja o wniesieniu opłaty za egzamin maturalny z danego przedmiotu lub przedmiotów, musi być złożony dyrektorowi Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku również w terminie od 1 stycznia 2016 r. do 7 lutego 2016 r. Zdający może wystąpić do dyrektora komisji z wnioskiem o zwolnienie z opłaty za egzamin maturalny do 31 grudnia 2015 roku (załącznik 26b). Szczegółowe informacje na temat opłat za egzamin maturalny znajdują się w Informacji o sposobach organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego ... w roku szkolnym 2015/ 2016... (punkt 20, str. 95, Opłata za egzamin maturalny).

http://www.oke.gda.pl/plikiOKE/Egzamin_maturalny/Informacje_i_komunikaty/2016/2016_01_04_Komunikat.pdf

www.oke.gda.pl

http://www.oke.gda.pl/index.php/egzaminy/egzamin-maturalny/zalaczniki


alt
Szkoła Kosmetyczna "Omega" współpracuje z Firmą Depileve Polska

  BEZPŁATNE NAUKA W SZKOŁACH  ZAOCZNYCH  DLA DOROSŁYCH:
 • GIMNAZJUM - zapisy na rok szkolny 2014/2015
 • LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
 • POLICEALNA KOSMETYCZNA - odpłatność tylko za kosmetyki  100 zł./1 miesiąc

W zakładce REKRUTACJA znajduje się podanie o przyjęcie do szkoły .


 Szkoły OMEGA:
 • trzyletnie gimnazjum dla dorosłych na podbudowie szkoły podstawowej,
 • 3-letnie liceum dla dorosłych na podbudowie gimnazjum, lub szkoły podstawowej starego typu,
 • 2-letnie LO dla absolwentów  szkoły zawodowej
 • dwuletnia szkoła kosmetyczna na podbudowie szkoły średniej

Nabór prowadzony jest na każdy z semestrów. 

Szkoły dla dorosłych - słuchacz musi mieć skończone 18 lat lub kończyć je w danym roku kalendarzowym

 Możliwości nauki:

1. System zaoczny zajęcia w siedzibie szkoły dwa razy w miesiącu (zajęcia lekcyjne odbywają się tylko i wyłącznie w weekendy i to średnio co 2 tygodnie )- Jako uzupełnienie do wykładów otrzymujesz na platformie pakiet lekcji przygotowany przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów. (wyciągi z literatury, wskazówki metodyczne, syntezę wykładów, zadania i ćwiczenia do samodzielnego wykonania, zadania domowe, na które odpowiadasz nauczycielom za pomocą poczty wewnętrznej, rozwiązujesz testy różnego typu.)

Darmowa nauka. Dodatkowe (ewentualne) koszty opłacania kosztów egzaminów semestralnych w dodatkowych terminach, innych niż termin wynikający z harmonogramu przedstawionego przez Liceum w wysokości 70 zł. za każdy egzamin. Uwaga! egzaminy zdawane w wyznaczonym przez szkołę terminie są bezpłatne! 

2. Szkoła On-Line -  poprzez platformę edukacyjną - tylko gimnazjum i liceum.  W trakcie trwania semestru słuchacz otrzymuje na platformie kolejne porcje materiału nauczania. Zajęcia polegają na nauce w domu, w godzinach i terminach dogodnych dla ucznia. Program - przedmioty wymagane przez MEN. Szkoła przyjmuje uczniów bez egzaminów wstępnych. Na koniec każdego semestru (raz na pół roku /w styczniu i w czerwcu/) odbywają się tradycyjne egzaminy w siedzibie szkoły.
Nauka kończy się uzyskaniem świadectwa ukończenia liceum. Ponadto każdy uczeń ma prawo przystąpienia do egzaminu maturalnego.

 Odpłatnie dostęp do platformy:

 - za semestr płatne „z góry” wynosi 500 zł jeżeli chcesz uczestniczyć w egzaminach i uzyskać świadectwo,

  -300 zł jeżeli zdajesz egzaminy eksternistycznie w OKE lub chcesz mieć dostęp  do platformy dla samodzielnej nauki, jesteś uczniem innej szkoły….

 Płatność najpóźniej do 15 dnia miesiąca rozpoczynającego semestr.

 


    
tanie zabiegi kosmetyczne